Image

بهترین راه برای انتخاب دکتر خوب

1. ارزیابی تصاویر قبل و بعد مراجعه کنندگان
2. نتایج بیماران، طبیعی به نظر می رسد
3. با دیدگاه زیبایی شناسی پزشک موافق باشیم
4. صحبت کردن با سایر بیماران